Sereni respecteert uw privacy
Artikel 1: Algemeen

A — Sereni respecteert uw privacy

Als uw uitvaartplanner vinden wij uw privacy rechten belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Sereni jouw persoonsgegevens verwerkt. In sommige gevallen vraagt Sereni om persoonsgegevens via de website sereni.be en via de deelwebsites van de uitvaartondernemers die deel uitmaken van ons netwerk. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

B — Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is zeer breed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.


Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, … Indien het koppelen van verschillende informatie (leeftijd, geslacht, stad, diploma, enz.) of het gebruik van verschillende technische middelen tot één persoon leidt (“singling out”), worden de gegevens nog als persoonsgegevens beschouwd.


Gegevens van overleden personen en ongeborenen vallen niet onder de geldende wetgeving.

Verwerken is wederom een heel ruim begrip. Zelfs al geef je enkel persoonsgegevens door en doe je er zelfs niet mee, ben je al een verwerker. Enkele voorbeelden van mogelijke verwerkingen:


Verzamelen: Verzamelen, opnemen en afleiden.
Opslaan: Opslaan, structureren, bewaren, organiseren.
Gebruiken: Raadplegen, consulteren, bekijken, updaten, wijzigen, combineren, linken, actualiseren.
Transfereren: Delen, mailen, verzenden, doorgeven.
Archiveren: Wissen, verwijderen, archiveren

Welke gegevens we over u verwerken

Sereni NV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1, op basis van cookies: 
uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website;

Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: 
uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, uw e-mail, telefoon en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;

Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, telefoon en uw e-mail.

C — Sereni, wie zijn we?

Sereni is een netwerk van uitvaartondernemers die zich verenigen onder één juridische entiteit waarin expertise, ervaring, infrastructuur en middelen worden gedeeld.
Sereni NV heeft haar maatschappelijke zetel in de Jan Van Gentstraat 7/402, 2000 Antwerpen 0463.338.811 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), BTW BE0463 338 811, sereni@sereni.beD — Verantwoordelijke voor de verwerking

Sereni NV is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – ook gekend als GDPR – wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder ‘Waarvoor verzamelt en verwerkt Sereni jouw persoonsgegevens?’).

Artikel 2: Uw rechten als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

A — Welke zijn je rechten wanneer Sereni jouw persoonsgegevens verwerkt?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je volgende rechten:
Recht op informatie

 • We informeren je via deze pricacyverklaring en vragen je waar vereist om je toestemming.
 • De persoonsgegevens worden enkel op je eigen initiatief verwerkt.
 • De rouwdeelnames worden slechts 8 maanden bijgehouden en zijn enkel beschikbaar voor de contactpersoon van de familie via een login en paswoord.
 • De verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is beperkt tot de opslag in een database gehost op servers buiten de EER.
 • Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens met betrekking tot de rouwdeelname en koffietafelbevestiging worden automatisch na 8 maanden verwijderd.


Recht op inzage
Om je rechten uit te oefen volstaat het om een vraag te stellen via privacy@sereni.be.


Recht op bezwaar
Vraag om de verwerking te stoppen.

 • Vb uitschrijven nieuwsbrief – Sereni gebruikt geen persoonsgegevens voor nieuwsbrieven.
 • Vb intrekken van eerder gegeven toestemming – Een rouwdeelname is niet repetitief.
 • Vb stoppen van profilering – Sereni gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Recht op wissen

 • Vraag om gegevens te wissen is van toepassing indien gegevens niet meer nodig zijn voor doeleinde waarvoor ze verzameld zijn.
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig zouden verwerkt zijn.


Recht op overdraagbaarheid
Gegevens kunnen overdragen naar andere leverancier.
Indien je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen ken je mailen naar privacy@sereni.be. Je kan ook de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie je (wettelijk) vertegenwoordiger bent. Je kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien je meer informatie wenst of wanneer je niet akkoord gaat met onze privacy-policy.
Meer duiding op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.


B — Sereni gebruikt persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

Onder direct marketing wordt verstaan: “alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere geadresseerde boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst.”

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

B — Hoe wij uw gegevens delen met derden


Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Sereni NV zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 3: Waarvoor verzamelt en verwerkt Sereni jouw persoonsgegevens?

Sereni verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. We verwerken per doeleinde alleen de persoonsgegevens die relevant zijn. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van:

A — Digitale rouwdeelname

Het digitaal achterlaten van rouwdeelname bestaat al meer dan 15 jaar en is een logisch gevolg van onze funeraire cultuur waar mensen een deelnemingskaartje bezorgden aan de familie, via de uitvaartplanner. Het is onze opdrachtgever als vertegenwoordiger van de overledene die de dienstverlening vraagt om de mogelijkheid voor digitaal condoleren open te stellen voor de gebruikers van de Sereni website. De gebruiker – de persoon die een rouwdeelname achterlaat voor de familie – zal individueel zijn of haar toestemming moeten verlenen om de rouwdeelname op te slaan en beschikbaar te stellen voor de opdrachtgever van de familie. Enkel de opdrachtgever heeft toegang tot de berichten door het gebruik van een persoonlijke login en paswoord. De achtergelaten rouwdeelname is nooit openbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of en aan wie hij/zij toegang verleent tot de berichten.


B — Digitale koffietafelbevestiging

Het digitaal bevestigen van je aanwezigheid op de koffietafel bestaat al meer dan 15 jaar en is er gekomen op verzoek van de families. Het is onze opdrachtgever als vertegenwoordiger van de overledene die de dienstverlening vraagt om de mogelijkheid voor digitaal bevestigen open te stellen voor de gebruikers van de Sereni websites. De gebruiker – de persoon die zijn aanwezigheid bevestigd – zal individueel zijn of haar toestemming moeten verlenen om de persoonsgegevens nodig voor de telling van het aantal aanwezigen op te slaan en beschikbaar te stellen voor de opdrachtgever van de familie. Enkel de opdrachtgever heeft toegang tot de berichten door het gebruik van een persoonlijke login en paswoord. De achtergelaten persoonsgegevens zijn nooit openbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of en aan wie hij/zij toegang verleent tot deze gegevens.


C — Online rouwbloemen

De sereni website biedt de mogelijkheid om online bloemen te bestellen om de verkoopsovereenkomst mogelijk te maken worden persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen. Om de correcte levering van de rouwbloemen op de uitvaart te garanderen wordt enkel gevraagd naar de strikt noodzakelijke gegevens. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

D — Sereni app

Tijdens het intakegesprek wordt de Sereni app (interne software) gebruikt. Hierbij worden enkel de persoonsgegevens van de opdrachtgever opgeslagen nodig om onze contacturele verbintenis correct te kunnen uitvoeren.

E — Rouwcommunicatie

In onze funeraire cultuur wordt het overlijden medegedeeld via een rouwcommunicatie. Dit gebeurt dus ook digitaal (online rouwberichten). In de rouwcommunicatie worden de voornamen en namen van de directe en mogelijk indiricte familieleden opgenomen. Het is de opdrachtgever die bepaalt welke persoonsgegevens worden opgenomen in de rouwcommunicatie. Sereni gaat er van uit dat de opdrachtgever hiervoor de morele toestemming heeft van de betrokkenen. Eenieder die vermeldt wordt in een door Sereni opgemaakte digitale rouwcommunicatie vermeldt op onze websites kan op eenvoudig verzoek

F — Opname van beeldmateriaal

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen beelden worden opgenomen worden van het afscheid in één van de Sereni afscheidslocaties. Dit beeldmateriaal wordt exclusief overgedragen op memory stick aan de opdrachtgever en niet bewaard door Sereni. Het is de opdrachtgever die bepaalt aan wie hij/zij de beelden overdraagt en informeert de opdrachtgever dat de opnames alleen mogen verdeeld worden aan personen uit de beperkte familie, vrienden- en kennissenkring.
Dit type van opnames is enkel gericht naar de voorganger, de lezers en de overledene. Dus niet naar het publiek om de privacy van de bezoekers optimaal te respecteren.


G — Videobewaking

Camera’s in onze toonzalen en ontvangstruimten zijn er uitsluitend om onze operationele dienstverlening vlot te laten verlopen. Ze worden niet gebruikt om personeelsleden en/of bezoekers te controleren en er worden geen opnames gemaakt en bewaard.

H — Contactformulier op onze websites

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag.

I — Algemene doeleinden

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, marketingtoepassingen waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website.

Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Beyond Infinity NV zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Beyond Infinity NV. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Beyond Infinity NV daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

J — Direct Marketing

Onder direct marketing wordt verstaan: “alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere geadresseerde boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst.”

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

Artikel 4: Sereni verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel via derden

Sereni zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Sereni NV zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 5: Verwerking van gegevens binnen Sereni

A — Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Sereni

SERENI NV kan jouw (persoons)gegevens doorsturen naar een andere entiteit van de SERENI NV, in België of daarbuiten, of deze gegevens verwerken als ze legitiem werden verzameld bij een andere entiteit van SERENI NV, in België of daarbuiten. Dit geldt voor zover er geen wettelijk beletsel is. SERENI NV kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hierboven genoemde entiteiten van SERENI NV, persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

B — Sereni garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens door alle haar entiteiten

SERENI NV ziet erop toe dat binnen haar entiteiten de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

C — Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen Sereni?

De uitwisseling binnen SERENI NV kan gebeuren met het oog op naleving van wettelijke vereisten, beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst, de volgende legitieme doeleinden:

 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en of ondersteuning daarvan;
 • studies, modellen en statistieken maken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van SERENI NV.
Artikel 6: Juistheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. SERENI NV kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites www.sereni.be of haar deelsites weigeren.
Bij gebruik van de koffietafelbevestiging kan je eveneens worden gevraagd om persoonsgegevens van derden op te geven. Indien je persoonsgegevens van derden aan SERENI NV meedeelt, garandeer je de noodzakelijke toestemming te hebben bekomen van de betrokkenen en je vrijwaart SERENI NV expliciet voor enige schade of verhaal van derden op basis van het privacyrecht van die betrokkene derden

Artikel 7: Beveiliging

SERENI NV verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan SERENI NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8: Persoonsgegevens van minderjarigen

SERENI NV let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Artikel 9: Toestemming

Als opdrachtgever of als je persoonsgegevens doorgeeft aan SERENI NV, dan wordt vermoed dat je instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

Artikel 10: Website-cookies


Hiervoor verwijzen we je naar ons ‘cookiesbeleid’ terug te vinden op onze websites in de footer.

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Cookie-namen Type cookie Eerste of derde partij Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken. 

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

Functionele cookies
Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Marketingcookies
Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites.

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan daarna uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op sereni@sereni.be, per post naar Sereni NV – Jan Van Gentstraat 7/402, 2000 Antwerpen

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/. 
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Artikel 11: Social media

Als je deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. moet je vertrouwd zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van jouw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook, linkedin of instagram en over de rechten en mogelijkheden om je privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:
Advies van Facebook om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.facebook.com/policy.php
Advies van linkedin om jouw data en privacy te beschermen https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
Advies van instagram om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels) https://help.instagram.com/581066165581870

SERENI NV is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. SERENI NV raadt je daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van jouw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.
Om te vermijden dat Facebook, linkedin of Instagram je bezoek aan onze website koppelt aan jouw gebruikersaccount van deze providers, moet je jezelf afmelden voordat je de websites van SERENI NV bezoekt.

Artikel 12: Overdracht aan een verwerker buiten de EER

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Sereni NV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Sereni NV de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen

Artikel 13: Hoelang worden gegevens bewaard

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. 

 1. Gegevens voor nieuwsbrieven: we bewaren uw gegevens zolang je jouw toestemming niet hebt ingetrokken. Ben je een bestaande klant dan kunnen we op basis van ons legitiem u ook onze nieuwsbrief of magazine bezorgen. U kan zich hier steeds voor uitschrijven. We bewaren uw gegevens hiervoor tot 10 jaar na de laatste bestelling.
 2. Facturatiegegevens: ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding bewaren we uw gegevens tot 10 jaar na de laatste factuurdatum.
Artikel 14: Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar sereni@sereni.be, per post naar Jan Van Gentstraat 7/402, 2000 Antwerpen 0463.338.811 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) – BTW BE0463 338 811 – sereni@sereni.be

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 15: Verwerkersovereenkomst

Als verwerking verantwoordelijke mogen wij voor de verwerking van persoonsgegevens enkel een beroep doen op verwerkers die de nodige garanties bieden op vlak deskundigheid, betrouwbaarheid en middelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om met deze partijen verwerkers overeenkomsten af te sluiten waarin we afspraken maken over het onderwerp, de duur, de aard en de doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt en de categorieën van betrokkenen. Zo kunnen we waarborgen dat de gegevens van onze clienten voldoende worden beschermd.
Omdat we als zorgverlener geconfronteerd worden met een veelheid aan verwerkersovereenkomsten, afkomstig van en bestemd voor verscheidene verwerkers, hanteren we altijd een generiek model als standaard afsprakenkader. Dit model is raadpleegbaar via een link in al onze communicatie.


Bent u een gegevensverwerker voor Sereni?

Wij vragen al onze verwerkers om onze standaard generieke verwerkersovereenkomst te gebruiken en gaan er van uit dat de verwerkers akkoord gaan met deze overeenkomst. Wilt u extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan u dit met een addendum doen door ons dit te bezorgen.Link naar Sereni standaard verwerkersovereenkomst

Troostattentie.be Sereni NV - Jan Van Gentstraat 7/402, 2000 Antwerpen 0463.338.811 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) - BTW BE0463 338 811 - sereni@sereni.be